POČETNA   O NAMA   KONTAKTI   LEČENJE AMNEZIJE    SMEŠNO, BRE!


“Dosta, bre!” je jasan  zahtev  da se prekine diktatura izvršne vlasti i, korak po korak, strpljivo, svakodnevnim radom, izbori ostvarenje  do sada praznih  obećanja svakog političkog vodjstva da će “raditi u interesu građana”.

“Dosta,bre!” je oružje i orud|e nade; nade koju tiho ubijaju objašnjenjem da  se ama baš ništa ne može promeniti. Ono glavno se već dogodilo: dobili smo smenljivu vlast. Ostaje teži deo posla: izboriti  se za odgovornu vlast. I pritom oterati u zaborav i samu  predstavu o  vlasti kakvu smo do sada imali, bez obzira na političku boju zadnjica u foteljama.

Zid pred nama nije od onih koji se ruše bagerima. Nije čvršći, ali je žilaviji, sazdan od nesuvislih papira i praznih pogleda nezainteresovanih službenika ubeđenih da su “vlast” zapravo oni. Taj zid   potkopavamo oprezno, koristeći oruža od prava iz ustava, domaćih zakona, evropske povelje o ljudskim pravima i propisa Evropske unije.  Naša oru|a biće i medijske akcije,skupovi, protesti, peticije, drsko i javno kršenje propisa koji su postali opipljive prepreke na putu do nekog od naših prava. Bićemo, ako treba, građanska gerila, uvek za korak ispred protivnika i uvek tamo gde nas najmanje očekuju. Naš aksiom biće  da je svaka postojeća procedura ostvarivanja građanskih prava loša dok se ne dokaže suprotno!

Zvuči paradoksalno, ali najveću pomoć očekujemo baš od  tvrdokorne birokratije. Njihove gluposti i njihova sporost biće pogonsko gorivo naših motora. Primer: čak i najnovija vlada u svom programu nudi “agresivnu giljotinu propisa”. Uhvatimo ih za reč; kad počnu da vas zapliću u paukovu mrežu oko nekog šaltera, viknite “Dosta,bre!”. I javite nam se da vam pomognemo.

Ne zato što želimo da postanemo deo neke nove vlasti. Ne zanimaju nas funkcije i mesta u upravnim odborima. Hoćemo samo svoje pravo da vlast kontrolišemo, da zahtevamo da službenici od predsednika republike do kontrolora na parkingu efikasno i odgovorno rade poslove za koje primaju platu.

Biće nas, prirodno, i u fazi formiranja predloga i nacrta, kao i u fazi usvajanja  zakona i propisa.Nastojaćemo da postanemo “biro za ometanje izvršne vlasti”, pre svega zahtevom da u skupštinama svi tzv. hitni postupci postanu redak izuzetak. Pod šifrom “hitni postupak” često se kriju jače ili slabije interesne grupe, a hitni postupak, i bez  ovakvih namera, otkriva samo  aroganciju i  loše planiranje  izvršne vlasti.

U gomilama materijala koje pred sednice dobijaju poslanici i odbornici kriju  se i razne zverke, insekti i gmizavci.  Predstavnici građana često zaista nemaju ni vremena ni znanja da pažljivo prouče to što im se nudi: još manje da potraže savet od stručnjaka za oblast koja se novim propisom reguliše. Pokušaćemo da se u ovu prazninu ubacimo i pomognemo, za početak, zahtevom da se baš ništa ne radi na brzinu, a potom konsultacijom sa zainteresovanim stranama, poznavaocima oblasti na koje se novi propis odnosi i posebno svima koji bi mogli trpeti eventualne posledice u primeni budućih loših propisa.

Preklapanje,  dupliranje i stvaranje pravnih praznina u propisima  jedna je od posledica ovakvog nametanja tempa od strane izvršne vlasti. Zbrka počinje čim su u primenu propisa uključena dva ili više ministarstava, nastavlja se tamo gde ove pojave daju odrešene ruke službenicima na terenu da ih tumače na svoj “kreativni” način. Borba protiv korupcije počinje baš tu, u direktnom dodiru građanina i uprave. Korumpirane ministre i načelnike prepustićemo kao temu medijima, političarima i javnim tužiocima.

Nećemo više trpeti nemušte izveštaje o “vrhunskom radu” svih  službi koje pasu iz buđeta: tražićemo da pokažu  šta rade,gde i kada,da postave merljive i opipljive ciljeve koje svako može da razume i oceni. Ne trebaju nam službenici koji “padaju na nos” od posla, a ne umeju da pokažu efekte svog delovanja!

Počasno mesto kod nas, dakle, imaće ljudi koji ipak pokušavaju da opstanu od svog rada, uprkos moćnim preprekama. Mali i najmanji preduzetnici jednostavno se ne mogu više bez nečije pomoći snaći u džungli smislenih i besmislenih propisa u kojoj im sa svih strana prete samo užasnim kaznama.

Nećemo imati velikih rashoda, jer ćemo najčešće koristiti pravo na besplatnu pravnu pomoć kod državnih organa i organa lokalne samouprave, kao i prava na pomoć zaštitnika građana, poverenika za informacije od javnog značaja, inspekcijske i druge nadležne organe. Volonteri koji žele i umeju da nam pomognu biće dobrodošli. Mladi, naravno. Stariji: obavezno.

A evo i šta smo do sada radili...Izveštaj o prvoj godini rada


 

 

STATUT UDRUŽENJA GRAĐANA "DOSTA,BRE!"                    
                                  

usvojen na skupštini osnivača Udruženja dana 28.09.2013. u Valjevu                                           


Član 1.                    
Naziv udruženja je Udruženje građana "Dosta,bre", sedište udruženja je u Valjevu, adresa: Ulica doktora Pantića 6.                        
               

Član 2.                   
Oblast ostvarivanja ciljeva udruženja su praćenje i kontrola rada organa države i lokalne samouprave u pitanjima koja se neposredno tiču prava građana u postupcima 
pred tim organima.                            
             

Član 3.                    
Ciljevi radi koji se Udruženje osniva su:                    

 

1. Praćenje postupaka ostvarivanja prava građana pred organima državne uprave i  lokalne samouprave, ukazivanje na nedostatke tih postupaka, neefikasnost njihove    
   primene u praksi i zloupotrebe ovlašćenja organa države i lokalne samouprave prilikom sprovođenja takvih postupaka,insistiranje na podizanju kvaliteta i uprošćavanju    
   postupaka ove vrste.    

                        
2. Unapređenje prakse usvajanja zakona,podzakonskih akata i propisa lokalne samouprave zahtevima da se najpre sačini ozbiljna analiza mogućih posledica primene  propisa u praksi, ostvarenje zahteva da javna rasprava bude obavezan element procesa usvajanja novih propisa,kad god je to opravdano.  

                 
3. Eliminisanje, u najvećoj mogućoj razmeri, primene tzv. hitnog postupka za usvajanje zakona i odluka, posebno u prostoru koji se tiče sloboda i prava građana i njihovih    
    udruženja.          

                     
4. Neposredna pomoć građanima i udruženjima građana u postupcima ostvarivanja njihovih prava pred državnim organima i organima lokalne samouprave.  

     
5. Saradnja sa svim  organima države,lokalne samouprave i domaćim i stranim organizacijama koje se bave korpusom ljudskih i građanskih prava.            
                                   
Član 4.                    
Član Udruženja može postati svaka poslovno sposobna osoba koja podnese pismenu pristupnicu Udruženju,čime potvrđuje da prihvata sva prava i obaveze određene     
osnivačkim  aktom i i Statutom udruženja.                   

Članstvo u Udruženju prestaje istupanjem iz članstva ili brisanjem iz članstva u skladu sa Statutom.                            
Član Udruženja  briše se iz članstva u sledećim slučajevima:            
 -ukoliko svojim postupcima narušava ugled Udruženja;                
 -ako nema opravdane razloge za neprisustvovanje na dve uzastopne sednice skupštine     
 -u slučaju smrti člana                            

Član 5.                    
Udruženje može imati podružnice zasnovane na geografskom,stručno-profesionalnom, ili nekom drugom racionalnom principu.                    
Odluku o osnivanju, načinu njihovog delovanja i eventualnom ukidanju podružnica donosi Skupština glasovima najmanje dve trećine ukupnog broja članova Skupštine.        
                                   
Član 6.                    
Organi Udruženja su Skupština i Predsednik udruženja.                
Predsednik udruženja je ujedno i zastupnik Udruženja.Skupština može izabrati i  zastupnika koji ne mora obavezno biti član Udruženja.                
                                   
 Član 7.                    
Skupština je najviši organ Udruženja.Skupštinu čine svi članovi Udruženja.        
                                   
 Član 8.                    
Skupština udruženja:                            
1. usvaja Statut udruženja, njegove izmene i dopune;                
2. bira i razrešava Predsednika udruženja;                    
3. odlučuje o udruživanju u saveze udruženja;                    
4. usvaja godišnji finansijski izveštaj Udruženja;                
5. odlučuje o statusnim promenama Udruženja;                    
6. odlučuje o prestanku rada Udruženja;                    
7. odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Statutom udruženja.            
                               
Član 9.                    
Skupština radi na sednicama. Sednice Skupštine mogu biti redovne i vanredne.    
Redovna sednica Skupštine održava se najmanje jednom godišnje.            
Vanredna sednica Skupštine odžava se na pismeni zahtev najmanje jedne trećine članova Skupštine.Ona se mora održati u roku od najviše 30 dana od dana prijema     
pismenog zahteva.                                
                                   
Član 10.                    
Sednice Skupštine saziva i njima predsedava Predsednik udruženja.            
U slučaju sprečenosti predsednika sednice saziva i vodi najstariji član Udruženja.    
                                   
Član 11.                    
Skupština ima kvorum za rad ukoliko sednici prisustvuje najmanje polovina plus jedan ukupnog broj članova.                            

 

 Član 12.                    
Skupština odluke donosi javnim glasanjem.Javno glasanje se može obaviti prozivkom ukoliko Skupština tako odluči.                        
Za donošenje odluka dovoljna je prosta većina ukupnog broja članova Udruženja.    
Dvotrećinska većina ukupnog broja članova udruženja obavezna je prilikom:        
1. izmena i dopuna Statuta udruženja,                    
2. izbora i razrešenja predsednika i zastupnika Udruženja.            
3.donošenja odluke o stupanju u savez udruženja ili istupanju iz saveza udruženja    
4. donošenja odluke o statusnim promenama;                    
5. donošenja odluke o prestanku rada Udruženja.                    
6. svim drugim slučajevima utvrđenim Statutom.                
                                   
 Član 13.                    
Predsednik Udruženja rukovodi radom Udruženja između dve skupštine.Mandat predsednika traje dve godine. Po isteku mandata ista osoba može biti ponovo birana    
samo još jednom na vreme od dve godine.                    
                                   
 Član 14.                    
Predsednik Udruženja:                            
1. rukovodi svakodnevnim radom Udruženja;                    
2. odobrava predložene projekte članova ili grupa članova;odobrava sredstva za njihovo izvođenje;                            
3. podnosi izveštaj o svom radu i radu Udruženja za periode između dve skupštine;     
4. priprema i podnosi na usvajanje izveštaj o finansijskom poslovanju Udruženja i završni račun;                                
5. predlaže brisanje iz članstva ako su ispunjeni uslovi iz Statuta.        
                                   
Član 15.                    
Zastupnik Udruženja zastupa Udruženje u svim  pravnim poslovima propisanim Zakonom.    
                                   
Član 16.                    
Izmene osnivačkog akta i Statuta može predložiti svaki član Udruženja.         
Predlozi se dostavljaju predsedniku Udruženja u pismenoj formi. Ukoliko predlog      
podrži još jedan član Udruženja, predsednik je obavezan da sazove vanrednu sednicu     
Skupštine udruženja u roku od najviše tri meseca od dana kada je primio pismeno    
obaveštenja da je predlog podržan od drugih članova.                
                                   
 Član 17.                    
Rad Udruženja i njegovih organa je javan,kao i sva akta Udruženja.            
Obaveza predsednika je da u roku od najviše dvadeset radnih dana pismeno odgovori na svaki primljeni pismeni zahtev za dostavljanje podataka o radu Udruženja.     
                                   
Član 18.                    
Rad Udruženja finansira se iz dobrovoljnih priloga članova, drugih građana ili organizacija.                                
Za zakonito finansijsko poslovanje Udruženja odgovara predsednik Udruženja.        
                                   
Član 19.                    
Udruženje može imati svoju imovinu nastalu pod uslovima iz člana 18.         
U slučaju prestanka rada Udruženja eventualna imovina prenosi se organizaciji Crvenog krsta Srbije.                            

 

Član 20.                    
Udruženje ima svoj pečat.                             
Pečat je okruglog oblika, sa ćiriličnim tekstom "Udruženja građana-Valjevo" po obodu    
pečata i nazivom "Dosta,bre!" u sredini pečata.                    
                                   

Valjevo,    28.09.2013.godine                Predsednik Udruženja                Klikom na link PRISTUPNICA možete preuzeti našu pristupnicu u pdf formatu.